Evergreenem webových aplikací je tisk. Svatým grálem je, aby uživatel klepnul na tlačítko v aplikaci a z jeho tiskárny okamžitě začal lézt dokument, vytištěný přesně tak, jak aplikace určila, na milimetr přesně. Hloupé je, že to prostředky webového prohlížeče nejde. Browsery prostě nebyly zrozeny pro tisk.

Z JavaScriptu můžete zavolat window.print(), ale to jenom otevře tiskový dialog a ten musí tisk potvrdit. Navíc prohlížeč s obsahem stránky pracuje... kreativně. Různě ho zmenšuje, v závislosti na nastavení obrázky a barvy pozadí tiskne nebo ne a navíc to každý prohlížeč dělá trochu jinak. Sice existuje možnost nastavovat vzhled pomocí tiskových stylů, ale ty prohlížeče berou spíše jako nezávazná doporučení, než jako přesné instrukce.

Moje konkrétní situace je ještě o to zábavnější, že nepotřebuji tisknout na obyčejné tiskárně na papír, ale pomocí speciální tiskárny na plastikové karty. Ta se sice pro Windows tváří jako normální tiskárna, ale potřebuji tisknout v přesném rozměru ISO karty.

Principiální řešení

V případě, že má webová aplikace přímo spolupracovat s lokálním hardwarem, není jiné cesty, než aby na počítači byl nainstalovaný nějaký software, který tu komunikaci zajistí. Webová aplikace pomocí prohlížeče tisknout (nebo přímo spolupracovat třeba se čtečkou karet, RFID nebo čímkoliv podobným) prostě neumí.

Řešení tedy je, že si uživatel musí na počítač nainstalovat nějakou aplikaci, která zajistí vlastní komunikaci. Pak stačí zařídit, aby webová aplikace uměla komunikovat s touto aplikací. To se může dít mnoha způsoby, pomocí webového API, front nebo čehokoliv podobného. Já ale nechci, aby aplikace musela mít nějaký konkrétní backend, chci aby řešení bylo univerzální.

Moje aplikace je tedy navržena tak, že běží jako služba (Windows Service) a má lokální webové rozhraní, dostupné na adrese http://localhost:8515. Tisk pak lze spustit HTTP požadavkem na správnou URL. Tiskne se tedy "z web serveru", ovšem lokálně běžící aplikace.

Konkrétní API

Moje řešení fugnuje následovně:

V konfiguraci lokální aplikace je uvedeno, na jaké tiskárně má tisknout a jaký rozměr papíru má použít.

Toto řešení je velmi primitivní a neřeší situaci, kdy lokální aplikace není nainstalována nebo neběží. Elegantnější by bylo, kdyby lokální aplikace nabízela nějaké RESTové API, které by se volalo z JavaScriptu, což by umožnilo nějakou formu obsluhy chybového stavu. Ale v takovém případě bych zase musel řešit CORS a další podobné věci, proto jsem se pro tento účel rozhodl pro jednodušší variantu.

Zabezpečení

Výše uvedené řešení přináší jistý bezpečnostní problém: na tiskárně může tisknout kdokoliv, kdo umí udělat odpovídající HTTP požadavek. Útočník by mohl snadno udělat DoS útok na tiskárnu, stačilo by, aby oběť navštívila jeho webovou stránku.

Proto jsem vytvořil mechanismus pro podepisování URL, který jsem popisoval v minulých dvou článcích.

Hotové řešení

Lokálně běžící aplikaci jsem napsal v ASP.NET Core 2.2. Začal jsem s běžnou MVC aplikací. Jádrem je jediný controller, jehož zdrojový kód vypadá následovně:

public class PrintController : Controller {
  private readonly AppSettings options;
  private readonly IUrlSigner signer;

  public PrintController(IOptions<AppSettings> options, IUrlSigner signer) {
    this.options = options.Value;
    this.signer = signer;
  }

  [Route("/print")]
  public async Task<IActionResult> Index(string src, string url, string sig) {
    // Verify URL signature
    var result = this.signer.Verify(this.Request.GetEncodedUrl());
    if (!result) return this.BadRequest();

    // Download image from given URL
    byte[] imageData;
    using (var wc = new WebClient()) {
      imageData = await wc.DownloadDataTaskAsync(src);
    }

    // Print image
    using (var ms = new System.IO.MemoryStream(imageData)) {
      using (var doc = new PrintDocument() {
        DocumentName = src,
        PrinterSettings = new PrinterSettings {
          PrinterName = this.options.PrinterName
        }
      }) {
        doc.DefaultPageSettings.PaperSize = doc.PrinterSettings.PaperSizes.OfType<PaperSize>().Single(x => x.PaperName.Equals(this.options.PaperSize));
        doc.PrintPage += (s, e) => {
          var image = Image.FromStream(ms);
          var g = e.Graphics;
          g.DrawImage(image, e.PageBounds);
        };
        doc.Print();
      }
    }

    return this.Redirect(url);
  }

}

Controller má jedinou akci Print, která provede výše uvedené, totiž:

Součástí aplikace je ještě HomeController, který umí vypsat seznam všech nainstalovaných tiskáren a v nich definovaných rozměrů papíru.

Hosting jako Windows Service

Mým záměrem je, aby aplikace běžela na pozadí, jako Windows služba. To je velice snadné, postup je popsán v článku Host ASP.NET Core in a Windows Service. V jeho duchu jsem upravil třídu Program takto:

public class Program {
  public static void Main(string[] args) {
    var isService = !(Debugger.IsAttached || args.Contains("--console"));

    if (isService) {
      var pathToExe = Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName;
      var pathToContentRoot = Path.GetDirectoryName(pathToExe);
      Directory.SetCurrentDirectory(pathToContentRoot);
    }

    var builder = CreateWebHostBuilder(args.Where(arg => arg != "--console").ToArray());
    builder.UseUrls("http://localhost:8515/");
    var host = builder.Build();

    if (isService) {
      host.RunAsService();
    } else {
      host.Run();
    }
  }

  public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuilder(string[] args) {
    return WebHost.CreateDefaultBuilder(args).UseStartup<Startup>();
  }
}

Port je zde zadán napevno, obecně by bylo asi lepší, aby byl konfigurovatelný, nicméně pro účely proof of conceptu je toto dobré dost. Číslo portu 8515 jsem zvolil, protože na portu 515 tradičně naslouchá LPD (Line Printer Daemon), tiskový protokol specifickovaný v RFC1179. Přidal jsem k tomu 8000, jak je u webových řešení tradiční.

Program lze spustit z příkazové řádky (ne jako službu) tím, že se mu předá parametr --console, což se hodí pro ladění a občasné použití. Má-li být použit jako služba, je třeba ho zaregistrovat a pak se spouští a zastavuje pomocí Service Manageru.

Pro tento účel je žádoucí, aby aplikace byla v EXE podobě, ne jako DLL. Použil jsem proto self-contained deployment pro win-x64 a aplikaci vypublikoval.

Pro registraci služby a její spuštění jsem si napsal následující dávkový soubor _start.cmd:

@ECHO OFF

REM -- Register the service
SC CREATE AltairisLPS start= delayed-auto obj= "NT AUTHORITY\Network Service" binPath= "%CD%\Altairis.LocalPrinter.Server.exe" DisplayName= "Altairis Local Printer Server"

REM -- Start the newly created service
NET START AltairisLPS

REM -- Open web browser pointing to the service page
START http://localhost:8515/

U příkazu SC je nutné přesně dodržet jeho poněkud zvláštní syntaxi, kde mezi = a hodnotou je mezera (naopak nesmí být před rovnítkem). Ve skutečnosti se jedná o argument jménem např. start= a další argument s hodnotou, což je poněkud nezvyklé.

Pro úplnost, zde je soubor _stop.cmd, který službu zastaví a odregistruje:

@ECHO OFF

REM -- Stop the service
NET STOP AltairisLPS

REM -- Unregister it
SC DELETE AltairisLPS

Omezení a závěr

Hotovou ukázkovou aplikaci si můžete stáhnout jako ZIP archiv. Funguje dobře, ale má určitá omezení: