Píšu aplikaci, ve které je třeba zajistit bezpečnou komunikaci pomocí odkazů: jedna volá druhou a je třeba zajistit, aby parametry v odkazu nemohl být modifikovány. Je tedy třeba je nějakým způsobem podepsat. Napsal jsem řešení, které to umí zařídit. Je psáno v ASP.NET Core a navrženo tak, aby se dalo zapojit do jeho IoC/DI infrastruktury.

Interface IUrlSigner

Nejvyšší úroveň představuje rozhraní IUrlSigner. Vypadá takto:

public interface IUrlSigner {

  string Sign(string url);

  Uri Sign(Uri url);

  bool Verify(string url);

  bool Verify(Uri url);

}

Metoda Sign dostane na vstupu URL, které má být podepsáno, a vrátí jeho podepsanou verzi. Metoda Verify dostane podepsané URL a vrátí true nebo false, podle toho, jestli je podpis správný nebo ne. Každá z metod má dva overloady, které umožňují hodnoty předávat buďto jako string nebo jako Uri - někdy se hodí to, někdy ono.

Interface definuji protože se to hodí pro použití v rámci IoC/DI scénářů a protože to umožňuje mít několik implementací, které bude možné záměnně použít.

První implementace se jmenuje NullUrlSigner a je významná tím, že nic nedělá. URL nijak nemění a verifikace vždy vrátí true:

public class NullUrlSigner : IUrlSigner {

  public string Sign(string url) => url;

  public Uri Sign(Uri url) => url;

  public bool Verify(string url) => true;

  public bool Verify(Uri url) => true;

}

K čemu je taková implementace dobrá? Třeba pro prvotní fáze vývoje a testování, kdy chceme testovat funkčnost implementace s různými parametry a zatím neřešit podepisování. Až bude vše hotovo, můžeme nulovou implementaci nahradit něčím sofistikovanějším a funkčním.

Abstraktní třída UrlSigner

Další stupeň je abstraktní třída UrlSigner, která implementuje IUrlSigner a dělá režii, v podstatě všechno kromě vlastního podepisování.

Base64 je způsob kódování binárních dat. Umožňuje převést obecná binární data (jako třeba elektronický podpis) do textové podoby, vlastně do šedesát čtyřkové soustavy. Používá jako číslice znaky A-Z, a-z, 0-9 a znaky + a / (kromě toho se ještě používá znak = jako případný padding na konci). Problémem může být, že znaky + a / mají speciální význam v rámci URL. Proto RFC4648 definuje "URL-safe" variantu, která místo nich používá znaky - a _.

Zdrojový kód třídy UrlSigner vypadá takto:

public abstract class UrlSigner : IUrlSigner {

  // Abstract methods to be implemented in derived classes

  protected abstract byte[] GetSignature(byte[] data);

  protected abstract bool VerifySignature(byte[] data, byte[] sig);

  // Helper methods for working with URIs

  public Uri Sign(Uri url) => new Uri(this.Sign(url.ToString()));

  public bool Verify(Uri url) => this.Verify(url.ToString());

  // Public methods

  public virtual string Sign(string url) {
    if (url == null) throw new ArgumentNullException(nameof(url));
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(url)) throw new ArgumentException("Value cannot be empty or whitespace only string.", nameof(url));

    // Convert string to array of bytes
    var data = Encoding.UTF8.GetBytes(url);

    // Compute signature
    var sigData = this.GetSignature(data);

    // Convert it to URL-safe Base64
    var sigString = Convert.ToBase64String(sigData).Replace('+', '-').Replace('/', '_');

    // Append signature
    url += (url.Contains('?') ? "&" : "?") + "sig=" + sigString;
    return url;
  }

  public virtual bool Verify(string url) {
    if (url == null) throw new ArgumentNullException(nameof(url));
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(url)) throw new ArgumentException("Value cannot be empty or whitespace only string.", nameof(url));

    // Try to parse the signed URL
    var lastSeparatorIndex = url.LastIndexOfAny("?&".ToCharArray());
    if (lastSeparatorIndex < 1 || lastSeparatorIndex > url.Length - 6 || !url.Substring(lastSeparatorIndex + 1, 4).Equals("sig=")) return false;
    var urlString = url.Substring(0, lastSeparatorIndex);
    var sigString = url.Substring(lastSeparatorIndex + 5).Replace('-', '+').Replace('_', '/');
    var urlData = Encoding.UTF8.GetBytes(urlString);
    var sigData = Convert.FromBase64String(sigString);

    // Verify signature
    return this.VerifySignature(urlData, sigData);
  }

}

Třída HmacUrlSigner

Rozhraní IUrlSigner definuje API. Abstraktní třída UrlSigner pak obsahuje funkcionalitu, která bude patrně společná prakticky všem implementacím - přidání podpisu do URL a mechanismus jeho ověření. Abstraktní třída však neřeší vlastní výpočet podpisu, jenom definuje metody které to mají dělat. Tyto metody musíme implementovat v poděděné třídě, aby byla implementace kompletní.

Data se předávají jako byte[], protože kryptografické algoritmy obecně pracují právě s polem bajtů, nikoliv třeba s řetězci.

Existují principiálně dva způsoby, jak URL podepisovat:

Moje řešení využívá HMAC. Je jednodušší na implementaci, ale jeho nevýhodou je, že obě strany (podepisující i ověřující) používají tentýž klíč, který musí být držen v tajnosti a kdokoliv může podpis ověřit, může jej i padělat. To pro náš scénář nepředstavuje problém, takže se vydáme touto cestou.

HMAC zjednodušeně řečeno funguje tak, že se k podepisovaným datům přidá tajný klíč a spočítá se hash tohoto součtu. Lze použít jakýkoliv hashovací algoritmus, což v dnešní době znamená, že chceme použít něco z rodiny SHA-2, např. SHA-256 nebo SHA-512. Starší algoritmy jako MD5 nebo SHA-1 mohou být za určitých okolností pro HMAC účely stále použitelné, ale u nového řešení k tomu není důvod.

V .NETu existuje bázová třída System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm, od které jsou pak poděděné implementace využívající různé hashovací funkce, jako například HMACSHA256, HMACSHA384 nebo HMACSHA512. Všechny můžeme používat, nabízejí pro většinu případů ekvivalentní úroveň bezpečnosti. Proto definujeme třídu HmacUrlSigner takto, jako generickou:

public class HmacUrlSigner<TAlg> : UrlSigner where TAlg : KeyedHashAlgorithm, new()

Typový parametr TAlg určuje použitý hashovací algoritmus. Constraint říká, že to musí být třída poděděná od KeyedHashAlgorithm a že musí mít bezparametrický konstruktor.

Třída HmacUrlSigner<TAlg> vypadá takto:

public class HmacUrlSigner<TAlg> : UrlSigner where TAlg : KeyedHashAlgorithm, new() {
  readonly TAlg hmac;

  public HmacUrlSigner(byte[] key) {
    this.hmac = new TAlg { Key = key };
  }

  protected override byte[] GetSignature(byte[] data) => this.hmac.ComputeHash(data);

  protected override bool VerifySignature(byte[] data, byte[] sig) {
    if (data == null) throw new ArgumentNullException(nameof(data));
    if (sig == null) throw new ArgumentNullException(nameof(sig));

    // Compute correct signature
    var correctSig = this.GetSignature(data);
    if (correctSig.Length != sig.Length) return false;

    // Constant time compare
    var result = 0;
    for (var i = 0; i < correctSig.Length; i++) {
      result |= sig[i] ^ correctSig[i];
    }
    return result == 0;
  }

}

Metoda GetSignature je přímočará, pouze volá metodu ComputeHash příslušné implementace KeyedHashAlgorithm. Metoda VerifySignature spočítá správnou signaturu a výsledek porovná. Je zajímavá jenom poněkud komplikovanou metodou porovnání. Nejjednodušší a obecně nejrychlejší by bylo porovnání napsat takto:

for (var i = 0; i < correctSig.Length; i++) {
  if (sig[i] != correctSig[i]) return false;
}
return true;

Takto zapsaný kód se ale nehodí pro kryptografické účely jako je např. porovnávání podpisu. Otevřel by naše řešení timing útoku, protože útočník by podle doby, jak dlouho kód běží, mohl poznat, "jak daleko se v podpisu trefil". Je žádoucí, aby proces porovnávání vždycky běžel stejně dlouho, bez ohledu na konkrétní hodnoty a jak moc se liší.

Proto používáme specifickou konstrukci, kdy pomocí operátoru ^ spočítáme XOR obou hodnot a pak je pomocí operátoru |= logicky přičteme k hodnotě result, která je na začátku nula. Pokud je to nula i na konci je jasné, že se hodnoty shodují.

Registrace a použití

Následujícím kódem v metodě Configure třídy Startup zaregistrujeme patřičnou implementaci IUrlSigner do IoC/DI kontejneru:

var keyString = this.configuration["SigningKey"];
if (string.IsNullOrEmpty(keyString)) {
  services.AddSingleton<IUrlSigner>(x => new NullUrlSigner());
} else {
  services.AddSingleton<IUrlSigner>(x => new HmacUrlSigner<HMACSHA512>(Convert.FromBase64String(keyString)));
}

Pokud je v konfiguraci zadána hodnota SigningKey, zaregistruje se HmacUrlSigner<HMACSHA512> a klíč se třídě předá jako argument konstrukturu. Pokud hodnota zadána není, podepisovat se nebude a použije se NullUrlSigner.

Použití je pak triviální. Na potřebné místo nainjectujeme IUrlSigner a zavoláme metody Sign nebo Verify.

Omezení a neřešené problémy

Výše popsaná metoda, kdy při absenci klíče nic nešifrujeme, není z hlediska bezpečnosti ideální, protože při výchozí (prázdné) konfiguraci aplikace funguje, leč nikoliv bezpečně, takže uživateli nedojde, že má někam zadat nějaký klíč. To ale není problém UrlSigneru, ale jeho použití a je na programátorovi aplikace, jak jej do své aplikace začlení, pro potřeby dema je výše uvedený postup dobrý dost.

Druhým problémem může být, že uvedená implementace neřeší takzvaný replay attack. Tedy neřeší situaci, kdy bude tentýž (podepsaný) odkaz použit vícekrát. Což může a nemusí být problém, v závislosti na tom, jak konkrétně bude odkaz použit a k čemu bude sloužit. Někdy je možnost opakovaného použití naopak žádoucí.

Pokud bychom chtěli replay attack řešit, je to možné udělat například tím, že se k podpisu přidá nějaké "počítadlo" a ověřující strana bude hlídat, zda nová zpráva má hodnotu počítadla větší než předchozí. To ale znamená, že si musí obě strany někde v trvalém úložišti držet poslední známou hodnotu počítadla.

Další řešení může spočívat v tom, že součástí podpisu bude časové razítko a bude mít omezenou platnost. To znamená, že obě strany musejí mít synchronizovaný čas a replay attack je sice možný, ale jenom po omezenou dobu (dokud podpis nevydrží).

Pokud vás zajímá, k čemu může být podepisování URL dobré, vyčkejte. Mám rozepsaný další článek, který představí praktický projekt, který ho využívá a z jehož projektu jsem převzal ukázkový kód v tomto článku.