Nedalo mi to a ještě jednou jsem se podíval na podepisování URL, které bylo tématem včerejšího článku. V jeho závěru jsem jako jednu z limitací tohoto řešení uvedl, že nenabízí ochranu proti replay útokům, tj. že podepsané URL lze použít opakovaně. To může být někdy vyloženě žádoucí, ale jindy to může být problém.

Třída TimedUrlSigner

Při řešení tohoto problému jsem se inspiroval v ASP.NET Data Protection, kde existuje metoda ToTimeLimitedDataProtector, která přidá data protectoru funkcionalitu omezení časové platnosti. Funguje to tak, že se jako součást podepsaného payloadu zadá datum a čas, kdy má expirovat. Po ověření podpisu se prostě tento údaj porovná s aktuálním časem a pokud již tento čas uplynul, prohlásí se podpis za neplatný. Protože je expirace podepsaná, nemůže ji útočník modifikovat.

Vytvořil jsem tedy třídu TimedUrlSigner, která je jakýsi wrapper nad IUrlSigner a výše uvedené zajišťuje.

Metoda Sign dostala ještě jeden parametr ttl, což je doba, po kterou má být podpis platný. K URL se před podepsáním ještě přidá parametr exp, který určuje čas expirace. Čas je udáván jako počet sekund od půlnoci 1. 1. 2019.

Metoda Verify pak nejprve ověří podpis jako takový a pak se podívá, jestli již neexpiroval.

Toto je zdrojový kód třídy TimedUrl:

public class TimedUrlSigner {
  private static readonly DateTime ZeroTime = new DateTime(2019, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
  public IUrlSigner Signer { get; }

  public TimedUrlSigner(IUrlSigner signer) {
    this.Signer = signer;
  }

  // Helper methods for working with URIs

  public Uri Sign(Uri url, TimeSpan ttl) => new Uri(this.Sign(url.ToString(), ttl));

  public bool Verify(Uri url) => this.Verify(url.ToString());

  // TTL-aware signing and verification

  public string Sign(string url, TimeSpan ttl) {
    if (url == null) throw new ArgumentNullException(nameof(url));
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(url)) throw new ArgumentException("Value cannot be empty or whitespace only string.", nameof(url));

    // Append expiration timestamp
    var expTimeStamp = DateTime.UtcNow.Add(ttl).Subtract(ZeroTime).TotalSeconds;
    url += (url.Contains("?") ? "&" : "?") + "exp=" + expTimeStamp.ToString();

    // Sign value with configured signer
    return this.Signer.Sign(url);
  }

  public bool Verify(string url) {
    if (url == null) throw new ArgumentNullException(nameof(url));
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(url)) throw new ArgumentException("Value cannot be empty or whitespace only string.", nameof(url));

    // Perform signature verification
    var result = this.Signer.Verify(url);
    if (!result) return false;

    // Get expiration timestamp
    var unsignedUrl = url.RemoveLastParameter("sig", out var _);
    unsignedUrl.RemoveLastParameter("exp", out var expString);

    // Compare with current time
    var expTime = ZeroTime.AddSeconds(double.Parse(expString));
    return expTime >= DateTime.UtcNow;
  }

}

Nad IUrlSigner jsem pak definoval extension metodu ToTimedSigner, která z libovolné implementace udělá časově omezenou. Při dobré paměti jsem ještě přidat pár testů pomocí xUnit frameworku.

Projekt Altairis.Services.UrlSigner

Moje původní myšlenka byla, že celé řešení bude natolik jednoduché, že nebude třeba ho vyčleňovat do samostatné knihovny. Nyní se mi to ale poněkud zvrhlo, takže jsem veškerou funkcionalitu vyčlenil do samostatného projektu Altairis.Services.UrlSigner: