Upozornění: Tento text je několik let starý a spousta věcí se změnila. Zejména v ASP.NET Core (zde pod starým názvem ASP.NET 5). Článek ponechávám jako referenci, ale obecně doporučuji nalézt novější zdroje, jako napříkad tento seriál.

V předchozích dílech jsme si ukázali postup, jak na Raspberry Pi rozchodit ASP.NET a napsat jednoduchou aplikaci. Web server jsme ale museli spustit ručně a jde o interní server Kestrel. V tomto pokračování se podíváme na to, jak spustit aplikaci jako daemona (službu) a vypublikovat ji pomocí nginx.

Automatické spuštění Kestrelu pomocí init.d

Na Windows se jim říká služby, na UNIX-like systémech démoni. Programy, které startují automaticky a při spuštění běží v pozadí, i když není nikdo interaktivně přihlášen. Jako první potřebujeme zařídit, aby se Kestrel, web server na kterém běží ASP.NET, choval právě takhle.

Můj návod vychází z postupu, který popsal Ivan Derevianko na svém blogu. Jeho návod nicméně s nejnovější verzí ASP.NET nefunguje, protože se změnila syntaxe, s jakou se DNX volá. Mou upravenou verzi najdete na GitHubu.

Začněte tím, že si mnou upravenou verzi stáhnete z GitHubu následujícím příkazem (důležité: aby se mi to vešlo na stránku, přidal jsem do URL mezeru (před slovo raw); před spuštěním ji odstraňte):

wget "https://gist.githubusercontent.com/ridercz/97e01a4c67c045eb9d46/ raw/adb69b6fc219bf1a6b6a3dd8869512250afaf6c5/kestrel_service.sh"

Poté si soubor kestrel_service.sh otevřete v editoru Nano příkazem nano kestrel_service.sh. Upravte hodnoty, které jsou ve <ŠPIČATÝCH ZÁVORKÁCH>, přičemž závorky samotné odstraňte. Pro naši demo aplikaci z předchozího pokračování nastavte následující hodnoty:

Celý soubor bude po úpravách vypadat takto:

#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     kestrel_wifigate
# Required-Start:  $local_fs $network $named $time $syslog
# Required-Stop:   $local_fs $network $named $time $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Description:    Script to run asp.net 5 application in background
### END INIT INFO

# Author: Ivan Derevianko aka druss <drussilla7>
# Fixed for ASP.NET 5 beta 5 with DNVM/DNX by Michal A. Valasek - github.com/ridercz

WWW_USER=pi
DNXRUNTIME=/home/$WWW_USER/.dnx/runtimes/dnx-mono.1.0.0-beta5/bin/dnx
APPROOT=/home/$WWW_USER/www/wifigate

PIDFILE=$APPROOT/kestrel.pid
LOGFILE=$APPROOT/kestrel.log

# fix issue with DNX exception in case of two env vars with the same name but different case
TMP_SAVE_runlevel_VAR=$runlevel
unset runlevel

start() {
 if [ -f $PIDFILE ] && kill -0 $(cat $PIDFILE); then
  echo 'Service already running' >&2
  return 1
 fi
 echo 'Starting service...' >&2
 su -c "start-stop-daemon -SbmCv -x /usr/bin/nohup -p \"$PIDFILE\" -d \"$APPROOT\" -- \"$DNXRUNTIME\" . kestrel > \"$LOGFILE\"" $WWW_USER
 echo 'Service started' >&2
}

stop() {
 if [ ! -f "$PIDFILE" ] || ! kill -0 $(cat "$PIDFILE"); then
  echo 'Service not running' >&2
  return 1
 fi
 echo 'Stopping service...' >&2
 start-stop-daemon -K -p "$PIDFILE"
 rm -f "$PIDFILE"
 echo 'Service stopped' >&2
}

case "$1" in
 start)
  start
  ;;
 stop)
  stop
  ;;
 restart)
  stop
  start
  ;;
 *)
  echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
esac

export runlevel=$TMP_SAVE_runlevel_VAR</drussilla7>

Ukončete Nano s uložením změn (Ctrl+X, Y, Enter). Nyní je třeba přidat náš skript do init.d, což je infrastruktura, která se stará právě o spouštění služeb. Učiňte to následujícími příkazy:

sudo cp kestrel_service.sh /etc/init.d/kestrel_wifigate
sudo chmod +x /etc/init.d/kestrel_wifigate

Prvním příkazem (cp) zkopírujete soubor do adresáře /etc/init.d a přejmenujete ho na kestrel_wifigate (bez přípony). Druhým příkazem (chmod) soubor označíte jako vykonatelný. Na Linuxu se k označení spustitelných souborů nepoužívají přípony (.exe atd.), ale speciální příznak, který tímto příkazem nastavíte.

Příkazem sudo service kestrel_wifigate start službu nastartujete (můžete také místo start využít příkazy stop a restart). Pokud vše dopadlo dobře, chvíli po spuštění služby najdete na adrese serveru a portu 5004 ukázkový ASP.NET 5 web. Pokud vše nedopadlo dobře, službu zastavte a podívejte se do souboru ~/www/wifigate/kestrel.log, kde najdete, na co si Kestrel stěžuje.

Ukázková stránka ASP.NET 5

Pokud chcete, aby služba startovala automaticky po rebootu (nejspíš ano), nastavte to příkazem sudo update-rc.d kestrel_wifigate defaults. Pokud budete chtít autostart zrušit, vypněte ho příkazem sudo update-rc.d kestrel_wifigate remove.

Restartujte počítač příkazem sudo reboot a vyzkoušejte, že po nastartování služba automaticky naběhne.

Použití nginx

V zásadě bychom mohli zkonfigurovat Kestrel tak, aby naslouchal ne na portu 5004, ale na portu 80 a prohlásit, že máme hotovo. Nicméně Kestrel není k takovému nasazení zcela vhodný, chybí mu řada obvyklých funkcí (jako třeba schopnost navázat na jeden port několik virtuálních webů) a navíc by musel běžet po doprávněním roota, aby mohl být navázán na port nižší, než 1024. Proto, pokud chceme web vypublikovat do Internetu, použijeme pro to nginx. To je program, který slouží (mimo jiné) jako reverzní proxy, dá se srovnat třeba s Application Request Routingem (ARR) v IIS.

Jak na to, nám opět poradí Druss, jeho návod jsem jenom mírně upravil pro naše potřeby a přidal pár vysvětlivek. Nginx nainstalujete následujícími příkazy:

sudo apt-get install nginx -y
sudo update-rc.d nginx defaults
sudo service nginx start

První příkaz nginx nainstaluje, druhý nastaví automatické spouštění po startu pomocí init.d a třetí službu nastartuje. Když se nyní podíváte z webového prohlížeče na adresu Raspberry Pi s výchozím portem (80), uvidíte hlášku Welcome to nginx!:

atropa_nginx

My ovšem nechceme publikovat statický obsah (uložený mimochodem v adresáři /usr/share/nginx/www/), ale chceme nginx použít jako proxy pro Kestrel. Proto musíme upravit jeho konfiguraci.

Konfigurace virtuálních serverů nginxu je uložena ve dvou složkách:

Po instalaci je v sites-available vytvořen soubor default, který způsobil, že se zobrazila hláška "Welcome to nginx!". Mohli bychom jej editovat, ale jednodušší bude vytvořit nový soubor, který bude obsahovat jenom konfiguraci, kterou potřebujeme.  Soubor se bude jmenovat /etc/nginx/sites-available/wifigate a vytvoříte jej pomocí editoru Nano příkazem sudo nano /etc/nginx/sites-available/wifigate. Poté do něj zadejte následující text:

server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_set_header  Host $host;
        proxy_set_header  X-Real-IP  $remote_addr;
        proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_pass http://127.0.0.1:5004;
    }
}

Aktualizujeme konfiguraci nginxu následujícími příkazy:

sudo rm /etc/nginx/sites-available/default
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wifigate /etc/nginx/sites-enabled/wifigate
sudo service nginx restart

Prvním příkazem odstraníme symlink na výchozí konfiguraci, čímž ji vypneme. Druhým příkazem uděláme symlink na naši vlastní konfiguraci, čímž ji zapneme. Posledním příkazem restartujeme nginx, čímž se změny provedou.

Když se nyní podíváte na adresu Raspberry Pi z webového prohlířeče na výchozím portu (80), uvidíte ukázkový ASP.NET 5 projekt.

Kam jsme se dostali

V průběhu dosavadních dílů seriálu jsme si na minipočítač Raspberry Pi nainstalovali Raspbian Linux, rozjeli na něm ASP.NET 5 a vypublikovali aplikaci pomocí nginxu. Máme univerzální platformu, na které může běžet jakákoliv ASP.NET 5 aplikace, na zařízení velikosti balíčku karet a s cenou okolo tisícovky.

V dalším pokračování si ukážeme, jak z Raspberry Pi udělat WiFi honeypot s captive portálem, jak napsat patřičný portál a jak se podobným útokům bránit.