Sdružení Роскомсвобода (Roskomsvoboda) bylo založeno 1. listopadu 2012, v den, kdy vstoupil v platnost Jednotný rejstřík zakázaných webů. Název Roskomsvoboda byl zvolen jako stylistický protiklad k agentuře Roskomnadzor, která se přímo podílí na vedení černých listin a omezování přístupu k internetovým stránkám v Rusku na státní úrovni. Nyní sdružení vydalo prohlášení týkající se opačného směru blokování - zamezování přístupu ruských uživatelů na globální Internet. Protože ho pokládám za důležité a zcela se ztotožňuji s jeho obsahem, přeložil jsem ho do českého jazyka.

V současné době mnoho technologických společností (registrátoři domén, vývojáři softwarových platforem, herní služby, kryptoměnové burzy, poskytovatelé cloudových služeb, poskytovatelé páteřních sítí atd.) se sídlem v jurisdikcích Spojených států, Evropské unie a dalších zemí provádí vlastní, hromadnou nevybíravou deaktivaci účtů ruských uživatelů. Tyto akce jsou vysvětlovány podporou Ukrajiny a občanským postojem samotného vedení společností, které se staví proti tzv. speciální operaci Ruska na Ukrajině.

Dne 5. března 2022 jeden z největších páteřních telekomunikačních operátorů, společnost Cogent, deaktivoval dostupnost svých zařízení pro ruské uživatele. Takové jednání je příkladem velmi nepromyšleného rozhodnutí, které může sloužit jako příklad pro ostatní páteřní operátory, kteří mohou po vzoru společnosti Cogent také odpojit Rusko od svých vnějších sítí. Takové kroky nepovedou ke zlepšení situace na Ukrajině, mohou však výrazně zhoršit situaci v Rusku, pokud jde o dodržování základních lidských práv. Odpojení páteřních poskytovatelů může vést ke zpomalení nebo nedostupnosti zahraničních internetových stránek v Rusku, což ve výsledku jen přiblíží sebeizolaci ruského segmentu Internetu ze strany ruských orgánů. Takovéto kroky ze strany poskytovatelů internetových služeb (ISP) a poskytovatelů online služeb (OSP) poskytují ruským orgánům, které již dva roky pracují na vytvoření vlastního, uzavřeného a izolovaného "suverénního internetu", jak technicky tak pomocí médií, účelovou a pohodlnou záminku k tomu, aby své kroky ospravedlnily odkazem na svá vlastní prohlášení o hrozbě vypnutí Internetu a urychleně dokončily proces izolace Runetu a obyvatel Ruska od zbytku světa.

Takové jednání je ranou všem pokrokovým silám, které prosazují mír a dobré sousedské vztahy a staví se proti sebeizolaci Ruska od okolního světa. V období nepřátelství a napětí v mezinárodních vztazích to odřízne všechny zdroje pravdivých informací (včetně kanálů nezávislých ruských médií mimo zemi a zahraničních nezávislých médií připravených nestranně informovat o vojenských operacích na Ukrajině), stejně jako komunikační kanály nezbytné pro komunikaci obyvatel Ruska s okolním světem, připraví Rusy o komunikaci s příbuznými, známými, přáteli, partnery na Ukrajině a v dalších zemích.

Takové jednání poškodí jak Rusy, tak samotné Ukrajince, protože zadusí všechny protiválečné hlasy v Rusku a občané budou připraveni o důvěryhodné informace o aktuálním dění.

Digitální práva jsou nedílnou součástí základních lidských práv a svobod uznávaných mezinárodním právem. Patří mezi ně mimo jiné právo na ochranu osobních údajů, soukromí a svobodu projevu. Nevládní organizace Roskomsvoboda, která chrání digitální práva a svobody občanů, vždy důsledně vystupovala proti jakýmkoli formám a projevům cenzury a omezením, jejichž cílem je potlačit svobodu informací, šíření praktik masového sledování občanů a pronásledování za jejich názory nebo přesvědčení. V této neklidné době je pro celý svět svoboda internetu a elektronických komunikačních prostředků životně důležitá, protože pouze na základě objektivních informací mohou lidé přijímat správná a včasná rozhodnutí, která jim mohou zachránit život a ochránit jejich nezadatelná práva a svobody.

Jsme přesvědčeni, že dnes pouze Internet, stejně jako další informační a komunikační technologie globálního dosahu, může změnit vztahy a život lidí k lepšímu, a tím zvýšit důvěru v budoucnost.

Jsme toho názoru, že jakékoli omezení přístupu ruských uživatelů k informacím a jejich šíření vede k vyloučení těchto uživatelů z globální výměny informací a k izolaci od mezinárodního společenství, která je připraví o důvěryhodné informace zvenčí a v dlouhodobém horizontu se stane překážkou mírového řešení humanitární krize.

Jsme přesvědčeni, že omezení a zákazy v podobě cenzury a blokování nemohou přispět k šíření nezkreslených informací, dialogu mezi národy a budování inkluzivní informační společnosti zaměřené na rozvoj a lidi, která vychází z cílů a zásad Charty OSN a mezinárodního práva.

Podporujeme zásadu Deklarace tisíciletí OSN, podle níž nesmí být žádné jednotlivci a žádné zemi neměla být odepřena možnost využívat přínosy rozvoje, včetně přínosů nových technologií, které umožňuje ochranu základního práva na život.

Důrazně odsuzujeme jednání vlád a soukromého sektoru, reprezentované vlastníky webových stránek, sociálních sítí, online platforem a dalších služeb. a tržišť, kteří se uchylují ke svévolnému blokování účtů nebo omezování přístupu uživatelů z Ruska a svévolnému nálepkování obsahu ruských uživatelů.

Jsme přesvědčeni, že pokračující omezování přístupu k informacím a službám pro všechny Rusy vytváří "digitální diskriminaci" na základě státní příslušnosti a nevybíravé blokování a mazání účtů ruských uživatelů účtů samo o sobě odporuje myšlence univerzálního, všudypřítomného a spravedlivého přístupu k Internetu. přístupu k informacím a jsou překážkou překonávání "digitální propasti" mezi zeměmi.

Domníváme se, že opatření spočívající v nevybíravém blokování účtů a odpojování od komunikačních sítí pouze vytvářejí informační vakuum pro samotné Rusy a Ukrajince, zbavují je přístupu k důvěryhodným informacím a ponechávají je o samotě s jediným zdrojem pochybných informací.

Vyzýváme vlády, soukromý sektor, občanskou společnost a mezinárodní organizace, aby plnily a zůstaly věrné svým závazkům stanoveným v závěrečných dokumentech Světového summitu o informační společnosti, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Všeobecné deklaraci lidských práv.

Vyzýváme k přijetí následujících opatření:

Tým Roskomsvoboda 7. března 2022