Řetězce se v C# zapisují do uvozovek a pro speciální znaky se používají stejné escape sekvence jako v C, tedy zpětné lomítko a za ním něco dalšího. Např. pomocí sekvence \" lze zapsat uvozovky jako součást řetězce, \r\n je zalomení řádku pomocí CRLF a \\ je obyčejné zpětné lomítko.

var s = "\"Congrats\" to your baby.\r\n"
      + "Congrats to \"your\" baby.\r\n"
      + "Congrats to your \"baby\".";

Escapování pomocí zpětného lomítka je leckdy poněkud nepraktické, zejména při zapisování cest ve file systému na Windows, kdy je nutné cesty zdvojovat. Ale existuje alternativa, které se říká verbatim strings. Pokud před uvozovky napíšete zavináč, bere se vše až po další uvozovky jako součást řetězce. Tyto dva řádky jsou tedy ekvivalentní:

var s = "C:\\Users\\Altair\\Documents";
var s = @"C:\Users\Altair\Documents";

Součástí řetězce pak může být i zalomení řádku. Jediné co je nutné escapovat jsou pak uvozovky - ty je nutné zdvojit:

var s = @"""Congrats"" to your baby.
Congrats to ""your"" baby.
Congrats to your ""baby"".";

Metoda ToString

Všechny objekty v C# mají metodu ToString(), která je převede na řetězec. Tuto metodu má definovánu třída object (System.Object), od které jsou poděděné všechny ostatní typy. Standardně vrací název objektu, ale lze ji přepsat tak, aby vracela nějakou stringovou reprezentaci daného objektu. Třeba anonymní typy a záznamy (records) vypíší své vlastnosti, číselné typy svou hodnotu a podobně.

Ale co když potřebujeme výstup nějak formátovat? Od toho je v .NETu rozhraní IFormattable, které nabízí jiný overload metody ToString, kde lze specifikovat podrobnější instrukce pro výsledek.

String.Format a string interpolation

Pro skládání řetězců podle šablon slouží metoda String.Format. Ta umožňuje definovat šablonu, obsahující očíslované placeholdery {0}, {1} atd. a na jejich místo se doplní hodnoty dalších argumentů. Většina lidí ví, že za číslo můžete napsat dvojtečky a požadovaný formátovací řetězec právě pro IFormattable:

var t = 20;
var s = string.Format("Teplota {0:F2} °C", t); // Výsledek: Teplota 20,00 °C

Již méně lidí ale ví, že před dvojtečku lze napsat ještě čárku a číslo. Pokud je kladné, bude výsledek zleva doplněn mezerami, aby celkový počet znaků odpovídal zadanému číslu; pokud je číslo záporné, budou se doplňovat mezery zprava. To je velice užitečné při vytváření tabulek v podobě prostého textu, třeba při výpisu na konzoli.

Z podobného vrhu je i funkce string interpolation. Pokud před řetězec napíšete znak $, umožňuje to totéž jako String.Format, ale do složených závorek můžete napsat jakýkoliv C# výraz. I zde lze používat formátování pomocí čárky a dvojtečky:

var t = 20;
var s = $"Teplota {t:F2} °C"; // Výsledek: Teplota 20,00 °C

String interpolation a verbatim strings lze kombinovat, pokud před řetězec napíšete @$"..." nebo $@"...".