Jeden z mých nejužitečnějších článků je myslím Automatizovaná záloha všech databází na SQL Express. SQL Server Express je přes svá omezení mocný nástroj a mnoha firmám více než postačuje, zejména protože je zdarma. Pomocí jednoduchého skriptu lze též vyřešit jeho pravidelné zálohování, i když nemá službu SQL Server Agent.

Od verze (nepletu-li se) 2012 podporuje SQL Server též zálohování do Azure Storage. Nastal tedy čas můj devět let starý skript poněkud rozšířit a nabídnout i zálohu do cloudu.

Proč zálohovat do cloudu

Protože je to snadné, levné a spolehlivé. Vzhledem k vestavěné podpoře na to stačí jediný SQL příkaz a dá se to snadno skriptovat. Azure Storage úložiště je - pro objemy dat, které lze u většiny českých firem předpokládat - velmi levné. A je řádově spolehlivější, než většina úložišť, která mají standardní české firmy k dispozici.

Proto doporučuji - umožňuje-li to objem dat vaší databáze - tuto formu zálohy využívat, třeba jako doplňkovou "poslední záchranu" pro případ, že by vše ostatní selhalo.

Konkrétně zde popisovaný postup je určen pro SQL Server Express, ale můžete jej použít i na vyšších edicích.

Příprava Storage Accountu

Nejdříve si musíte v Azure vytvořit úložiště - storage account. Lze tak učinit mnoha způsoby, my použijete webové rozhraní na portal.azure.com.

Nejprve kleněte na Create a resource, poté ze seznamu vyberte Storage a následně Storage account - blob, file, table, queue.

Poté zadejte název (Name). Ten musí být unikátní a smí obsahovat pouze malá písmena anglické abecedy a číslice a musí být 3-24 znaků dlouhý. Zde je sqlbackuptutorial.

Zadejte název Resource Group, v níž bude storage account umístěn. Pokud nemáte specifické požadavky, vytvořte novou RG, která se bude jmenovat stejně jako storage account.

Klepněte na tlačítko Create a vyčkejte. Vytvoření účtu bude trvat několik desítek sekund.

Až se tak stane, zobrazte si vlastnosti nově vytvořeného účtu a klepněte na Access keys. Poznamenejte si název účtu (sqlbackuptutorial) a jeden z klíčů key1 nebo key2.

Oba dva klíče si jsou rovny a mají stejnou funkci. Dva klíče jsou vygenerovány proto, abyste je mohli bez výpadku změnit.

Jako poslední je třeba vytvořit kontejner, do kterého budete data ukládat. Klepněte na Container a poté na + Container. Zadejte název sqlbackup a klepněte na OK.

Nastavení SQL Serveru

V SQL Serveru musíte vytvořit credential, tedy uložit autentizační údaj, který budeme později používat. Můžete jej vytvořit v GUI SQL Management Studia (v hlavním stromu Server\Security\Credentials) nebo pomocí následujícího příkazu, kde stačí nahradit hodnoty IDENTITY a SECRET názvem účtu a klíčem vygenerovaným výše. Můžete změnit i jméno (zde AzureStorage), ale pak budete muset změnit i další skripty.

CREATE CREDENTIAL AzureStorage WITH 
  IDENTITY = 'sqlbackuptutorial',
  SECRET = '5D/R5sUXPzJ/uTjdndTOZYgT71Imb028ZaUMjlVBbS34lShfueBhr7fxVBWqKSNO+5eVsrLXuHtMbai+PT028g=='

Záloha databáze

Nyní můžete zálohovat databáze do Azure Storage. Zálohu jedné konkrétní databáze provedete následujícím příkazem:

BACKUP DATABASE Northwind
TO URL = 'https://sqlbackuptutorial.blob.core.windows.net/sqlbackup/Northwind.bak'  
WITH CREDENTIAL = 'AzureStorage'

Hodnota URL je adresa v rámci Azure Storage, kde bude záloha vytvořena. Pokud chcete přepsat zálohu na této adrese již existující, přidejte WITH FORMAT:

BACKUP DATABASE Northwind
TO URL = 'https://sqlbackuptutorial.blob.core.windows.net/sqlbackup/Northwind.bak'  
WITH CREDENTIAL = 'AzureStorage', FORMAT

Záloha všech databází

Pro sálohu všech uživatelských databází můžeme použít mírně upravený skript z minulého článku. Základní logika procházení databází v cyklu a postupné zálohy zůstává stejná, pouze zálohujeme do URL a ne na místní disk.

/*******************************************************************************
** ALL USER DATABASE BACKUP TO AZURE - SCRIPT FOR MICROSOFT SQL SERVER    **
** Copyright (c) Michal A. Valasek, Altairis, 2018              **
** https://www.altairis.cz/ | https://www.rider.cz/ | https://www.altair.blog **
*******************************************************************************/

-- Configuration
DECLARE	
  @base_url AS nvarchar(max) = 'https://sqlbackuptutorial.blob.core.windows.net/sqlbackup/',
  @credential_name AS nvarchar(max) = 'AzureStorage'

-- Declare variables used in the script
DECLARE
  @timestamp AS nvarchar(20),
  @current_id AS int,
  @current_name AS nvarchar(max),
  @current_url AS nvarchar(max)

-- Create file name timestamp (YYYYMMDD_hhmmss format)
SET @timestamp = CONVERT(nvarchar, GETDATE(), 20)
SET @timestamp = REPLACE(@timestamp, '-', '')
SET @timestamp = REPLACE(@timestamp, ':', '')
SET @timestamp = REPLACE(@timestamp, ' ', '_')

-- Get initial database ID
SELECT @current_id = MIN(database_id) FROM sys.databases WHERE owner_sid != 0x01

-- Go trough all user databases
WHILE @current_id IS NOT NULL BEGIN
  -- Get database name and backup file
  SELECT @current_name = name FROM sys.databases WHERE database_id = @current_id
  SET @current_url = @base_url + @current_name + '_' + @timestamp + '.bak'

  -- Backup database
  PRINT 'Backing up database ' + @current_name + ' to ' + @current_url
  BACKUP DATABASE @current_name TO URL = @current_url WITH CREDENTIAL = @credential_name
  PRINT NULL

  -- Get next database ID
  SELECT @current_id = MIN(database_id) FROM sys.databases WHERE owner_sid != 0x01 AND database_id > @current_id
END

I mechanismus spouštení lze převzít z původního článku, jenom si tentokrát můžeme odpustit laborování s předávanými parametry SQLCMD, protože není co nastavovat.

Že záloha úspěšně proběhla si můžeme ověřit pomocí Azure Portálu. Stačí klepnout na název kontejneru a zobrazí se seznam uložených blobů (souborů).

Tento mechanismus nezahrnuje mazání starých záloh, protože v případě mých databází je cena za uskladnění tak nízká, že se mi nevyplatí mazání řešit. Pokud je to ve vašem případě jinak, bude to nutné řešit externími prostředky, například nějakým PowerShellovým skriptem nebo naplánovanou úlohou v Azure.