Poznámka: Tento článek je první součástí seriálu o konfiguraci ASP.NET a vychází z přednášky, kterou jsem měl v Praze 30. srpna 2007. Nebyl z ní pořízen záznam a těm, kdož se jí nezúčastnili, by patrně nebyly pouhé slajdy k ničemu.

O aplikacích psaných v "nižších" technologiích, jako je třeba klasické ASP nebo PHP s oblibou (a jistou mírou despektu, přiznávám) tvrdím, že se nejedná ani tak o aplikaci, jako spíše o volnou konfederaci nezávislých skriptů. Typicky totiž jednotlivé stránky aplikace nespojuje nic, až na pár include souborů.

O ASP.NET aplikacích se nicméně dá dle stejného vzoru s trochou nadsázky říct, že jde o volnou konfederaci nezávislých tříd, kterou pohromadě drží konfigurační systém. .NET Framework je striktně objektová technologie, což umožňuje extrémní modularizaci jednotlivých aplikací. A je to právě konfigurace, která určuje, které moduly se mají použít a v jaký okamžik. Je proto důležité konfiguračnímu systému .NET porozumět a naučit se ho využívat. Jinak nebude vývoj větších aplikací povznášejícím zážitkem, ale krvavým bojem, ve kterém budete mít jako programátor dost nevýhodnou pozici.

Stejný model, jaký používá .NET, používá i příští verze Microsoft Internet Information Services - IIS 7.0, která je součástí Windows Vista a bude součástí Windows Serveru 2008 (alias "Longhorn").

Konfigurace ASP.NET

Tři klíčové vlastnosti konfiguračních mechanismů v .NETu jsou hierarchie, univerzalita a rozšiřitelnost.

Základní konfigurace, platná pro všechny webové aplikace běžící na daném serveru, je uložena v souboru machine.config, který se nachází ve složce .NET Frameworku, typicky tedy v *%SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG* (a to i v případě .NET Frameworku 3.0 nebo 3.5, protože i tyto verze používají jádro verze 2.0, pro více viz samostatný článek).

V téže složce se nachází ještě soubor web.config, kterému se obvykle říká root web.config. Jedná se v podstatě o vydělení konfigurační sekce system.web do samostatného souboru, z hlediska architektury je jeho role stejná, jako v případě machine.configu.

Shora uvedené soubory byste měli modifikovat pouze výjimečně a pouze tehdy, víte-li dobře co a proč děláte. Veškeré další konfigurační soubory totiž popisují pouze změny od tohoto základu. A obecně předpokládají, že ta základní konfigurace bude výchozí, že bude odpovídat standardnímu nastavení .NET Frameworku. Pokud tedy v těchto základních souborech provedete nějaká opravdu divoká nastavení, podřízené aplikace to může poněkud zaskočit, protože očekávají poněkud... konformnější přístup.

Další v pořadí je konfigurační soubor, který se nachází v rootu dané aplikace, tedy v rootu daného virtuálního webu nebo adresáře. Obvykle se označuje jako ~/web.config, protože tilda (vlnovka) se v ASP.NET používá k označení kořene aplikace. Tento soubor určuje konfiguraci konkrétní aplikace a je to právě on, s nímž budete pracovat nejčastěji.

Je-li aplikace členěna do podadresářů, mohou jednotlivé podadresáře obsahovat další soubory web.config, které obsahují nastavení platná pro konkrétní adresář a jeho případné podadresáře. Použití těchto "podřízených" web.configů jest spíše věcí osobního vkusu, protože stejného efektu lze dosáhnout přímo v aplikačním konfiguračním souboru pomocí elementu , jímž lze omezit působnost určité části konfigurace.

 Osobně nicméně doporučuji dát vnořeným souborům přednost před psaním všeho do jednoho soubory. V první řadě se tím hlavní web.config zpřehledňuje a to je vždy pozitivní (ono je tam u složitějších aplikací i bez toho zmatku dost). Ve druhé řadě tím předejdete možným omylům z nepozornosti. Pokud adresář přejmenujete a konfigurace bude v něm, nic se nestane - bude prostě beze změny platná i pro nový název. Pokud ale použijete element v aplikačním konfiguračním souboru, musíte změnu zaznamenat i zde. Pokud tak zapomenete učinit, můžete si v aplikaci vyrobit třeba i ošklivou bezpečnostní díru - například pokud se předmětná konfigurace týká nastavení URL autorizace.

Konfigurace IIS 6.0

Konfigurace ASP.NET v IIS 6.0V případě Internet Information Services verze 6.0 a nižší se konfigurace web serveru ukládá odděleně od konfigurace ASP.NET a je na ní obecně zcela nezávislá.

Konfigurace IIS se ukládá v takzvané metabázi, což je samostatný konfigurační systém, který používá pouze IIS. Do verze 5.x včetně byla metabáze uchovávána jako binární soubor na disku a pokud došlo k jejímu poškození a neměli jste zálohu, byla sebevražda v některých případech celkem adekvátní reakcí.

V případě IIS 6.0 se sice jedná o XML soubor, ale dobrovolný odchod ze života jako řešení kategoricky stále neodsuzujte. Rozhodně ne dříve, než se podíváte do souboru %SYSTEMROOT%\system32\inetsrv\metabase.xml. Formálně se sice o XML jedná, ale co do architektury se žádná velká hierarchie, přehlednost, rozšiřitelnost a další podobné zážitky s XML obvykle spojované nedostavují.

Ruční nebo programová editace tohoto souboru se ze shora uvedených důvodů přiliš nedoporučuje. Ke správě se využívá GUI IIS Manageru, programově lze s konfigurací pracovat pomocí WMI a ADSI, což není upřímně řečeno příliš jednoduché, intuitivní ani povznášející.

Z této architektury mimo jiné vyplývá, že některé věci (týkající se specificky .NETu) nastavujete pomocí konfiguračního modelu ASP.NET a *.config souborů popsaných výše a některé věci (nastavení web serveru jako takového) nastavujete pomocí IIS Manageru a ukládají se v metabázi. Občas se tato nastavení i duplikují - typicky např. reakce na chyby (chybové stránky) a podobně.

Konfigurace IIS 7.0

Konfigurace ASP.NET v IIS 7.0Nová verze Internet Information Services, IIS 7.0, která je součástí Windows Vista a bude součástí Windows Serveru 2008 přistupuje ke konfiguraci podstatně elegantnějším způsobem. Nepřehledná metabáze je nahrazena stejným systémem hierarchických konfiguračních souborů, jaké známe z .NETu.

Na vrcholu hierarchie z hlediska IIS stojí soubor ApplicationHost.config, který najdeme v adresáři %SYSTEMROOT%\system32\inetsrv\config. Má podobnou roli jako machine.config, tedy popisuje výchozí konfiguraci. Zároveň také obsahuje seznam všech webů a virtuálních adresářů, které jsou na daném serveru provozovány.

Další nastavení se poté zapisují do souborů web.config na úrovni aplikace nebo adresářů. Nově tak tyto soubory obsahují jak nastavení ASP.NET (typicky v sekci system.web) tak nastavení webového serveru, IIS, v sekci system.webServer. Koncepčně tato architektura připomíná systém ".htaccess" souborů, známý třeba z Apache.

Poněkud mimo tento model stojí ještě soubor Administration.config (nachází se v témže adresáři jako ApplicationHost.config). Tento soubor popisuje konfiguraci administračních nástrojů IIS, tedy nikoliv serveru jako takového, ale GUI pro jeho správu. Nově lze totiž rozšiřovat i ty a psát konfigurační pluginy i do nich.

Kromě GUI (vylepšeného IIS Manageru) lze konfiguraci provádět i pomocí řádkových příkazů a nově pomocí managed kódu a namespace System.Web.Administration. Možnost administrace pomocí WMI/ADSI zůstala zachována, pro zpětnou kompatibilitu a masochisty.

Shrnutí

Konfigurace .NETových aplikací obecně a ASP.NET zejména je zapisována do XML souborů, které jsou hierarchicky organizovány a jsou rozšiřitelné.

V případě IIS 6.0 a nižších je konfigurace webového serveru ukládána na jiném místě a nastavuje se zcela jiným způsobem, přičemž v případě komplikovanějších aplikací je třeba tyto dva procesy koordinovat, což není triviální a někdy ani možné.

Nová verze IIS 7.0 tyto konfigurační modely slučuje, resp. v ní IIS přebírá tentýž model jako ASP.NET, takže konfigurace bude uváděna v obou případech jednotně.

V následných článcích se podíváme na strukturu konfiguračních souborů a možnosti jejího rozšíření.