ISBN (International Standard Book Number) je unikátní identifikátor přidělovaný knihám. Celosvětová koordinace zajišťuje, že žádné dvě knihy nemají stejné ISBN. Pro jeho formát platí jisté zákonitosti, které není možné snadno ověřit prostřednictvím prvku RegularExpressionValidator. Pokud potřebujete validovat vstup ISBN, musíte si validaci napsat sami. Pokud to děláte jednou v celé aplikaci, vystačíte si s prvkem CustomValidator, ale pokud se toto zadání opakuje vícekrát, je výhodnější si napsat vlastní specializovaný validátor.

Formát ISBN-10

Tento formát je původní a dnes nejběžnější. ISBN v tomto formátu může vypadat například takto: 80-7234-184-7. Jedná se o devět významových číslic (co znamenají si můžete přečíst na www.isbn.org) a desátý kontrolní znak, což může být buď číslice nebo písmeno X. Mezi číslice mohou být přidány pro větší srozumitelnost pomlčky, jejich umístění může být v zásadě libovolné.

Validace ISBN-10 tedy probíhá takto:

 1. Odstraň všechny mezery, pomlčky a převeď text na velká písmena. Ověř, zda výsledný řetězec odpovídá regulárnímu výrazu ^[0-9]{9}[0-9X]$. Spočítej kontrolní číslici z prvních devíti číslic a ověř, zda odpovídá poslednímu znaku.

Výpočet kontrolní číslice probíhá tak, že se pro každá z devíti významových číslic vynásobí svým pořadím a výsledky se sečtou. To celé se vydělí jedenácti a zbytek je kontrolní číslice (pokud je zbytek 10, zapíše se jako X). Pro shora uvedené ISBN tedy bude výpočet kontrolní číslice probíhat takto:

81 + 02 + 73 + 24 + 35 + 46 + 17 + 88 + 49 = 183
183 mod 11 = 7*

Formát ISBN-13

Ve své podstatě je formát ISBN-13 pouhým přepisem ISBN-10 do formátu kompatibilního se standardem EAN-13. EAN (European Article Number) je systém umožňující unikátní číslování obecně libovolného zboží, založený na čárových kódech (více na www.ean.cz). Pokud tedy na knize najdete čárový kód, bude se s největší pravděpodobostí jednat právě o ISBN-13.

Přepis probíhá tak, že se devíti významovým číslicím ISBN předřadí prefix '978', který identifikuje že se jedná o knihu (ještě je vyhrazen prefix '979', který ale zatím nebyl přidělen). Kontrolní číslice se počítá podle pravidel EAN, která jsou o něco složitější:

Z dvanácti významových číslic se spočítá kontrolní součet tak, že se jednotlivé číslice sečtou, přičemž čísla na sudých pozicích se vynásobí třemi. Kontrolní číslice je 10 - zbytek po dělení 10. Pro náš příklad bude tedy výpočet vypadat takto:

9 + 73 + 8 + 83 + 0 + 73 + 2 + 33 + 4 + 13 + 8 + 43 = 121
10 - 121 mod 10 = 9

Příklad tedy bude ve formátu ISBN-13 vypadat takto: 9788072341849.

Píšeme vlastní validátor

Validátor je ve své podstatě třída odvozená (Inherits) od System.Web.UI.BaseValidator. Je nutné přepsat metodu EvaluateIsValid, která vrací True, pokud vstup vyhovuje a False pokud nikoliv.

Dále pak potřebuji, aby programátor mohl zvolit, zda pro tuto specifickou aplikaci považuje za validní ISBN ve formátu ISBN-10, ISBN-13 nebo obě varianty. To zajistí vlastnost EnabledIsbnTypes, nabývající hodnot Isbn10, Isbn13Both.

Kompletní zdrojový kód třídy pak vypadá takto:

Imports System.ComponentModel
Imports System.Web.UI

<DefaultProperty("Text"), ToolboxData("<{0}:IsbnValidator1 runat=server></{0}:IsbnValidator>")> Public Class IsbnValidator
  Inherits System.Web.UI.WebControls.BaseValidator

  Public Enum IsbnTypes
    Isbn10
    Isbn13
    Both
  End Enum

  Private _EnabledIsbnTypes As IsbnTypes = IsbnTypes.Both

  Public Property EnabledIsbnTypes() As IsbnTypes
    Get
      Return Me._EnabledIsbnTypes
    End Get
    Set(ByVal Value As IsbnTypes)
      Me._EnabledIsbnTypes = Value
    End Set
  End Property

  Protected Overrides Function EvaluateIsValid() As Boolean
    Dim Value As String = Me.GetControlValidationValue(Me.ControlToValidate)

    ' If empty string, return true
    If Value = "" Then Return True

    ' Remove formatting and turn to uppercase
    Value = Value.Replace(" ", String.Empty).Replace("-", String.Empty).ToUpper()

    ' Check if the result is ISBN-10 or ISBN-13
    If Value.Length = 10 Then
      ' ISBN-10: Check if is enabled and valid
      If Me._EnabledIsbnTypes = IsbnTypes.Isbn13 Then Return False
      If Not System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(Value, "^[0-9]{9}[0-9X]$") Then Return False

      ' Compute checksum
      Dim CheckSum As Int32
      For I As Int32 = 0 To 8
        CheckSum += Int32.Parse(Value.Chars(I)) * (I + 1)
      Next
      CheckSum = CheckSum Mod 11
      Dim CheckString As String = CheckSum.ToString()
      If CheckSum = 10 Then CheckString = "X"

      ' Compare checksum
      Return CheckString = Right(Value, 1)
    ElseIf Value.Length = 13 Then
      ' ISBN-13: Check if is enabled and valid
      If Me._EnabledIsbnTypes = IsbnTypes.Isbn10 Then Return False
      If Not System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(Value, "^97[89][0-9]{10}$") Then Return False

      ' Compute checksum
      Dim CheckSum As Int32
      For I As Int32 = 0 To 11
        If I Mod 2 = 0 Then
          CheckSum += Int32.Parse(Value.Chars(I))
        Else
          CheckSum += Int32.Parse(Value.Chars(I)) * 3
        End If
      Next
      CheckSum = 10 - (CheckSum Mod 10)
      If CheckSum = 10 Then CheckSum = 0

      ' Compare checksum
      Return Right(Value, 1) = CheckSum.ToString()
    Else
      ' Bad number of digits
      Return False
    End If
  End Function

End Class

Použití

Po zkompilování a nakopírování výsledko do adresáře /bin vaší aplikace můžete validátor používat. V hlavičce stránky ho zaregistrujete takto (hodnoty Namespace a Assembly samozřejmě upravte dle potřeby):

<%@ Register TagPrefix="iv" Namespace="AltairCommunications.Web.UI" Assembly="IsbnValidator" %>

Použít ho může prostým vložením následujícího kódu do stránky:

<my:isbnvalidator runat="server" id="IsbnValidator1" controltovalidate="TextBox1">(!)</my:isbnvalidator>

Kompletní příklad včetně zdrojových kódů si můžete stáhnout na http://software.altaircom.net/software/isbnvalidator.aspx.

Soutěž

ISBN knihy, kterou jsem před pár hodinami dočetl, je 80-7197-2?5-2. Bohužel, jedna číslice z něj vypadla. Kdo na základě výše popsaného algoritmu vypočítá správné ISBN a napíše jako první do komentářů název knihy, dostane firemní tričko!